• Γενική αίματος
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • SGOT, SGPT
  • Χοληστερίνη
  • Τριγλυκερίδια
  • TSH
  • 25-ΟΗ-D3
  • Γενική ούρων

ΣΥΝΟΛΟ: 24 ΕΥΡΩ