• Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT, SGPT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Ουρικό οξύ
 • TSH
 • PSA
 • FREE PSA
 • Γενική ούρων

ΣΥΝΟΛΟ: 22 ΕΥΡΩ