• Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • HBAIC
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT, SGPT, γ-GT, LDH
 • HDL
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Ουρικό οξύ
 • PSA
 • FREE PSA
 • TKE
 • Γενική ούρων

ΣΥΝΟΛΟ: 24 ΕΥΡΩ