ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ

 • Δερμ. ΜΑΝTOUX
 • Α/Α Θώρακος F/P

Βιοχημικός έλεγχος

 • Γενική αίματος
 • Τ.Κ.Ε
 • Χοληστερίνη Ορού
 • Γ- GT
 • Ούρια Ορού
 • Σάκχαρο Ορού
 • Ουρικό Οξύ Ορού
 • Κρεατινίνη Ορού
 • Αλκαλική Φωσφάταση Ορού
 • Τριγλυκερίδια Ορού
 • Οξαλοξεική Τρανσαμινάση Ορού Sgot
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση Ορού SGPT
 • Χοληστερόλη Υψηλής Πυκνότητας Ορού HDL
 • Χοληστερόλη Χαμηλής Πυκνότητας Ορού LDL