• Κλινική Εξέταση
 • Δερμ. MANTOUX
 • Α/Α Θώρακος F
 • ΗΚΓ

Βιοχημικός έλεγχος

 • Γενική Εξέταση Αίματος (FBC)
 • Γενική Εξέταση Ούρων
 • Χοληστερόλη Ορού (CHOL)
 • γ-GT Ορού (γ-GT)
 • Ουρία Ορού (UREA)
 • Σάκχαρο Ορού (GLU)
 • TSH, T3, T4
 • Κρεατινίνη Ορού (CREA)
 • Αλκαλική Φωσφάταση Ορού (ALP)
 • Τριγλυκερίδια Ορού (TRIG)
 • Οξαλοξεική Τρανσαμινάση Ορού (SGOT)
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση Ορου (SGPT)
 • Χοληστερόλη Χαμηλής Πυκνότητας (LDL)